தேடு
தேடு
இந்த தேடல் பெட்டியை மூடு.

Community Income Tax Clinic

Newcomer & Settlement
மே 22, 2024

விவரங்கள்

தேதி:

மார்ச் 25, 2024

நேரம்:

தொடக்க நேரம்:

10:00

முடிவு நேரம்:

13:00

நாட்களில்:

விளக்கம்:

தொடர்பு கொள்ளவும்

மின்னஞ்சல்:

cmacdonald@mfrc.org

தொலைபேசி:

437-324-6926

இடம்:

1321 Neilson Road
மேலே உருட்டவும்