தேடு
தேடு
இந்த தேடல் பெட்டியை மூடு.

குறுநடை போடும் நேரம்

Early ON
மே 23, 2024

விவரங்கள்

தேதி:

மார்ச் 5, 2024

நேரம்:

தொடக்க நேரம்:

09:30

முடிவு நேரம்:

10:30

நாட்களில்:

விளக்கம்:

பிறந்த குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்கான ஒரு திட்டம் - 6 ஆண்டுகள். ஆரம்பகால கற்றல் சூழலில் குழந்தைகள் புதிய திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளும்போது குடும்பங்கள் பழகுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.
A happy girl wearing hijab standing with a black girl without hijab, holding food supplies

தொடர்பு கொள்ளவும்

மின்னஞ்சல்:

cmacdonald@mfrc.org

தொலைபேசி:

416-284-4184 எக்ஸ்ட் 209

இடம்:

90 லிட்டில்ஸ் சாலை
மேலே உருட்டவும்