எங்களை தொடர்பு கொள்ள

பின்வரும் வகைகளுக்கு சிறப்பு திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

90 Littles Road

(East of Morningside Ave,
South of Old Finch Ave.)
Scarborough, Ontario
Canada
M1B 5E2

Phone: 416-284-4184
Fax: 416-293-1997
Administration Office Child & Family Centre Newcomers & Settlement Seniors’ Centre Women’s Place Youth Centre

1321 Neilson Road

Scarborough,
Ontario
Canada
M1B 3C2
Phone: 416-281-1376
Fax: 416-281-8898
Child & Family Centre
Newcomers & Settlement
Seniors’ Centre
Youth Centre

தொடர்பில் இருங்கள்!