வாரிய & ஊழியர்கள்

வாரிய உறுப்பினர்கள்

பெயர்
அலன் யு
அனிஸ் முன்ஷி
கிறிஸ்டின் லூயி
டார்ரைல் டி ‘ சவுஸா
டேவிட் வில்லியம்ஸ்
ஜெப்ரி டுப்ராஜ்
நஃப்ஸா நஸாராலி
ராஜஸ்வந்த் கவுர்
ஷெரிடன் சைரஸ்
ஸ்டீவன் மோவன்
வர்ஷா பட்டேல்

கழி

பெயர் நிலை
கிரிமல்லோ பெர்சௌட் செயல் இயக்குநர்
ஏமி செம்பென்புக் சமூக மற்றும் குடும்ப நிரல்கள் மற்றும் சேவைகள் மேலாளர்
அனுஷா நரேந்திரன் சிறுவர் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் முகாமையாளர்
ஃபைனா கிரிபித் இளைஞர் நிரல் ஒருங்கிணைப்பாளர்
பூஜா ஜித் இளைஞர் நிரல் ஒருங்கிணைப்பாளர்
டிம் லம் அலுவலக மேலாளர்